Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC)

Attachment & Biobehavioral Catch-up

Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC);    

Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) är en evidensbaserad intervention för barn mellan 6 – 24 månader som upplevt tidiga omsorgsbrister. Det kan vara barn vars föräldrar saknar egna positiva erfarenheter av omsorg, barn till föräldrar där det förekommer våld, missbruk och psykisk sjukdom hos föräldrarna, adopterade barn och barn som blivit jour- eller familjehemsplacerade.

ABC syftar till att främja en trygg anknytning för barnet till föräldrarna, öka barnets förmåga till reglering av sitt beteende, känslor och fysiologi.

ABC riktar in sig på tre områden som identifierats som viktiga i grundforskning om anknytning och stress/neurobiologi. Det har genomförts flera randomiserade studier för att undersöka interventionens effekt. Studier visar att Attachment & Biobehavioral Catch-up ger positiv effekt på barnets anknytningsmönster (dvs den trygga anknytningen ökar och desorganiserad anknytning minskar), kortisolproduktion, förmågan att uttrycka känslor och exekutiva funktioner. 

Interventionen sker i hemmet vid 10 tillfälle, 1 timme per tillfälle och ges av en föräldracoach som är certifierad i metoden.

Statens Beredning för medicinsk och socialutvärdering har under 2018 publicerat tre rapporter där ABC bedöms ha evidens:

Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn 2017. https://www.sbu.se/265

Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter 2018. https://www.sbu.se/280

www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap–praxis/vetenskap-och-praxis/barn—bara-tva-insatser-har-visats-minska-vald-och-forsummelse/

Metoden är med i CEBC registret (California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare). http://www.cebc4cw.org/program/attachment-and-biobehavioral-catch-up/ 

Homvee registret (The Department of Health and Human Services launched the Home Visiting Evidence of Effectiveness). https://homvee.acf.hhs.gov/Implementation/3/Attachment-and-Biobehavioral-Catch-Up–ABC–Intervention-Program-Model-Overview/51

Sahmsas register NREPP (Substance Abuse and Mental Health National Registry of Evidence-based Programs and Practices). https://nrepp.samhsa.gov/ProgramProfile.aspx?id=68 

Läs mer om ABC: http://www.abcintervention.org/

För mera information om Attachment & Biobehavioral Catch-up och  forskningsunderlag: www.abcintervention.org